Velkommen til Meldal Regnskapskontor SA

Vi kan tilby:

  • Regnskapsføring
  • Årsoppgjør
  • Skatteberegning
  • Økonomisk veiledning
  • Lønn
  • Fakturering
  • Betalingstjenester
  • Skatt- og avgiftsspørsmål
  • Klagesaker til ligningen
  • Kontortjenester

Har du spørsmål, kontakt oss!

Redusert oppbevaringstid for regnskapsmateriale

Finansdepartementet har nå fastsatt endringer i oppbevaringsreglene i bokføringsforskriften. Det er nå vedtatt å endre oppbevaringstiden til FEM år for de aller fleste typer regnskapsmateriale. Forskriften trådte i kraft 1.januar 2015

Unntak fra redusert oppbevaringstid

Det er gjort unntak fra redusert oppbevaringstid for følgende dokumenter:
• Krav om oppbevaring i minst 10 år av dokumentasjon av prosjektregnskap videreføres. Fristen regnes fra avsluttede regnskapsår. Dette innebærer at bygge- og anleggsbransjen fortsatt må oppbevare prosjektregnskap og bilag i tilknytning til dette, samt byggekontrakter med anbud/kalkyler, tegninger, kontrakter med underentreprenører, timelister og ordrelister i ti år.

• Krav om oppbevaring i minst 10 år av bankers og finansieringsforetaks kunde- og leverandørspesifikasjoner samt dokumentasjon av bokførte opplysninger som inngår i slike spesifikasjoner, videreføres.

• De generelle kravene om oppbevaring i minst 15 år for bokføringspliktige som driver virksomhet med petroleumsutvinning eller rørledningstransport, samt om oppbevaring i minst 10 år for utenlandske selskaper og personer som driver virksomhet på norsk sokkel, videreføres.

• Kjøpsdokumentasjon ved ny-, på- eller ombygging av eiendom som er kapitalvare etter justeringsreglene, skal oppbevares i 10 år etter regnskapsårets slutt.

Fortsatt 3,5 års oppbevaringstid for sekundærdokumentasjon

Det blir fortsatt 3 år og 6 måneders oppbevaringstid for sekundærdokumentasjon, som avtaler av ikke uvesentlig betydning, korrespondanse som gir vesentlig tilleggsinformasjon, og utgående pakksedler som følger varen eller sendes kjøper på annen måte. Det samme gjelder for annet regnskapsmateriale som også tidligere hadde 3,5 års oppbevaringstid, som dokumentasjon av utførte timer og medgått tid.

Endringer i merverdiavgiftsforskriften

Som en tilpasning til endringen i bokføringsforskriften er også flere oppbevaringskrav i merverdiavgiftsforskriften endret fra ti til fem år fra 1. januar 2015. Blant annet er oppbevaringstiden for dokumentasjon som kreves utarbeidet i forbindelse med justering og tilbakeføring av inngående merverdiavgift redusert fra ti til fem år etter siste år i justeringsperioden.

Skattekontoret kan pålegge lengre oppbevaringstid

Fra 1. januar 2015 kan skattekontoret i forbindelse med kontroll pålegge bokføringspliktige å oppbevare primærdokumentasjon mer enn fem år etter regnskapsårets slutt. Pålegg om lengre oppbevaringstid kan gis både etter at kontroll er iverksatt og når en kontroll er nær forestående.NYHETER

Minstekrav til aksjekapital i AS blir kr 30 000

Fra 1. januar 2012 blir kravet til minste aksjekapital i aksjeselskap 30 000 kroner. Mens det i dag koster minst 100 000 kroner, kan man fra årsskiftet etablere aksjeselskap for 30 000 kroner inkludert stiftelsesutgifter.

Nå har Stortinget vedtatt lov om endring i aksjeloven mv. (nedsettelse av kravet til minste aksjekapital mv.). Loven ble sanksjonert av Kongen i statsråd fredag 16. desember og trer i kraft 1. januar 2012.

Kravet om revisorbekreftet åpningsbalanse videreføres

Det er gledelig at kapitalkravet for de minste ASene reduseres til kr 30 000 fra neste år. Selv om intensjonene var å redusere kapitalkravet og revisors lovpålagte bekreftelse, klarer departementet ikke å oppfylle alt.
Aksjelovens § 2-18 og kravet om revisorbekreftet kapitalinnskudd endres fra 1.1.2012 ved at finansinstitusjoner også kan bekrefte det samme. Den lovpålagte bekreftelsen som er forbeholdt revisor i aksjeloven § 2-8 beholdes imidlertid. Fortsatt må m. a. o. de minste ASene få revisor til å bekrefte åpningsbalansen.

Justisdepartementet opplyser på telefon til Regnskap Norge at kravet om revisorbekreftet åpningsbalanse først skal vurderes i forbindelse med de andre forenklingsforslagene som er fremmet i advokat Knudsens utredning "Forenkling og modernisering av aksjeloven" som ble avgitt i januar 2011.

NYE REGLER FOR KONTANTKJØP FRA NYTTÅR

Moms- og skattereglene som trer i kraft fra 01.01.2011 er viktig å notere seg både for næringsdrivende og private. Det vil ikke bli gitt momsfradrag eller skattefradrag for kontant betaling over kr 10 000 for varer eller tjenester, samtidig som privatpersoner kan bli solidarisk ansvarlig for skatt, trygdeavgift eller moms hvis de betaler kontant for tjenester som overstiger summen. Anbefalingen er å betale via bank for alle tjenester som koster kr 10 000 eller mer - enten kjøpet er via næring eller privat.

KONTAKT
Meldal Regnskapskontor
Landbrukssenteret Midt
7336 MELDAL

Telefon: 72 49 47 90

post@
meldalregnskapskontor.no


Åpningstider:
Hverdager: 08.00 - 15.30

LM_plakatmal.jpg

NARF_liten.jpg
Nyheter fra Regnskap Norge

feedreader_f66ad57c-10c4-4334-8dff-2394708a069b

Folketrydens grunnbeløp er økt til 93 634 kroner

Dyrt å snoke i kredittopplysninger

Tilsynsavgift for 2016 sendt autoriserte regnskapsførere

Søknad om utsettelse - skattemelding formue og inntekt 2016